Category: ENGLISH

Bạn có biết! 90% tài liệu của nhân loại viết bằng tiếng Anh. Nó có nghĩa là gì? Điều đó có nghĩa rằng những gì tinh túy nhất của những cái đầu thông minh nhất đều được viết bằng tiếng Anh. Dù muốn hay không cả bạn và tôi đều cần phải thông thạo nó!!!